ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το πρόγραμμα υποτροφιών είναι ένα από τα παλαιότερα προγράμματα του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Από την ίδρυσή του ως σήμερα, το Ίδρυμα έχει χορηγήσει περισσότερες από 2.500 υποτροφίες, προκειμένου να βοηθήσει άριστους φοιτητές, τελειόφοιτους ή πτυχιούχους, να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον επιστημονικό κλάδο της επιλογής τους.

Κάθε έτος, υλοποιούνται δυο προγράμματα υποτροφιών:
• Το Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, στο πλαίσιο του οποίου χορηγούνται κάθε χρόνο υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Το πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών στη μνήμη «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου», στο πλαίσιο του οποίου χορηγούνται κάθε χρόνο τέσσερις (4) μεταδιδακτορικές υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

• Έλληνες πτυχιούχοι με υψηλές επιδόσεις και ήθος, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές ή την έρευνά τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

• Το ποσό της υποτροφίας για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό φθάνει περίπου τα 17.500 ευρώ το χρόνο, ενώ για τις αντίστοιχες σπουδές στην Ελλάδα, το ποσό φθάνει περίπου τα 10.000 ευρώ το χρόνο.
• Το ποσό της υποτροφίας για μεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό φθάνει τις 30.000 ευρώ το χρόνο, ενώ για τις αντίστοιχες σπουδές στην Ελλάδα, το ποσό φθάνει τις 18.000 ευρώ το χρόνο.
• Κάθε υποτροφία μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές του υποτρόφου, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνεται ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας των σπουδών.
• Το πρόγραμμα υποτροφιών συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 300 αιτήσεις κάθε χρόνο.
• Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2017 είναι 925.800,00 ευρώ, ποσοστό 48% επί του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την εκπλήρωση των σκοπών του.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ

• Να χρηματοδοτήσετε το ετήσιο κόστος μιας υποτροφίας για έναν ή περισσότερους υποτρόφους (από 10.000 ευρώ ως 30.000 ευρώ)